Hyppää sisältöön

Säätiön säännöt

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr:n säännöt

1 § Säätiön nimi on Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Säätiön toissijaisena tunnuksena on Koas ja säätiön englanninkielinen nimi on Central Finland Student Housing Foundation sr.

2 § Säätiön tarkoituksena on Keski-Suomen alueella toimivien oppilaitosten opiskelijoiden asuntotarpeen tyydyttäminen rakennuttamalla tai hankkimalla vuokra-asuntoja tarpeellisine lisätiloineen sekä ylläpitämällä ja vuokraamalla niitä.

Tämän lisäksi säätiö voi huolehtia jo opintonsa päättäneiden nuorten vuokra-asunnoista sekä harjoittaa ja tukea myös muuta nuorison asuntotilannetta helpottavaa sekä kansainvälistä opiskelija-, tutkija- ja nuorisovaihtoa edistävää asuntotuotantoa ja osallistua asumisoikeusasuntojen tuottamiseen.

Säätiö voi myös tukea ja suorituttaa tarkoituksiaan palvelevaa tutkimustyötä.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi 2 §:n 1 momentissa määrättyjen opiskelijoiden ja 2 §:n 2 momentissa määrättyjen henkilöiden asuntotilanteen helpottamiseksi

 • varata maa-alueita ja edistää näiden kaavoitusta asuntotuotantoon
 • tuottaa rakennuttajapalveluita ja harjoittaa kiinteistökehitystoimintaa
 • rakennuttaa ja rakentaa asuntoja ja huoneistoja sekä asumisessa ja asuntorakentamisessa tarvittavia muita tiloja ja alueita
 • hankkia, omistaa, hallita, vuokrata ja luovuttaa kiinteistöjä, kiinteistöosuuksia, määräaloja, rakennuksia, asuntoja, huoneistoja ja tiloja sekä asuin- ja liikehuoneistojen sekä muiden asumisessa tarvittavien tilojen hallintaa oikeuttavia osakkeita
 • ylläpitää omistuksessaan tai hallinnassaan olevia asuntoja, huoneistoja, kiinteistöjä ja rakennuksia sekä niiden osia niissä olevine asuin-, liike-, hallinto- ja yhteiskäyttöön tarkoitettuine tiloineen sekä harjoittaa kiinteistönhuolto- ja isännöintitoimintaa
 • huolehtia asumispalveluiden järjestämisestä
 • tukea taloudellisesti ja suorittaa tarkoitustaan palvelevaa tutkimustyötä
 • toteuttaa tarkoitustaan myös muilla laillisilla toteuttamistavoilla.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan välittömästi omassa toiminnassaan taikka omistamiensa yhtiöiden kautta.

Säätiö voi käyttää omistuksessaan tai hallinnassaan olevia tiloja muuhunkin majoitus- ja siihen liittyvään palvelutoimintaan siinä laajuudessa kuin tiloja ei tarvita niiden varsinaisessa tarkoituksessa, kuten loma-aikoina hotellitoimintaan ja muulloinkin asukkaita palvelevaan toimintaan. Säätiö voi rakennuttaa asuntojen yhteyteen myös liikehuoneistoja ja vuokrata niitä.

Toiminnan rahoittamiseksi säätiö voi harjoittaa kiinteistökehitystoimintaa, rakennuttamis- ja rakentamistoimintaa, vuokraustoimintaa, isännöinti- ja kiinteistöhuoltotoimintaa sekä rakentamiseen ja asumiseen liittyvää konsultointi- ja palvelutoimintaa, jota säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi harjoitettava toiminta edellyttää.

4 § Säätiön omaisuuden muodostavat säätiön perustajien 18. elokuuta 1975 allekirjoittamalla säädekirjalla luovuttama viidenkymmenentuhannen (50 000) markan peruspääoma ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan samassa yhteydessä luovuttama kiinteistö sekä säätiön myöhemmin saama kiinteä ja irtain omaisuus ynnä niiden tuotto.

5 § Säätiö pyrkii sosiaalisiin tavoitteisiinsa pitämällä opiskelijoilta perittävät vuokrat ja muut maksut niin alhaisina kuin sen asuntojen ja kiinteistöjen asianmukainen hoito ja säätiön hallinnasta koituvat muut menot huomioon ottaen on mahdollista.

6 § Säätiön toimielimiä ovat hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

Säätiön asuntokohteilla voi olla asukastoimikunta ja asukastoimikunnilla voi olla yhteistyövaltuuskunta (myöhemmin) AsuVa. Hallitus hyväksyy näiden ohjesäännöt.

7 § Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään kahdeksan ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan seuraavasti:

 • Jyväskylän kaupunki nimeää kaksi (2) jäsentä
 • Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta nimeää kaksi (2) jäsentä
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta nimeää kaksi (2) jäsentä
 • AsuVa nimeää kaksi (2) asukasjäsentä
 • säätiön hallitus valitsee enintään kaksi (2) jäsentä.

Noin puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Jollei valitsijataho ole valinnut hallituksen jäseniä seuraavalle toimikaudelle marraskuun loppuun mennessä ennen uuden toimikauden alkamista, hallitus voi täydentää tältä osin itse itseään.

Hallituksen jäseniä valittaessa pyritään huolehtimaan siitä, että hallituksessa on edustettuna kumpikin sukupuoli.

Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee avoimeksi kesken toimikauden, valitsijataho täydentää hallitusta jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos valitsijataho ei ole valinnut uutta hallituksen jäsentä kahden kuukauden kuluessa saatuaan tiedon avoimeksi jääneestä hallituspaikasta, jäljellä oleva hallitus voi täydentää itse itseään jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Jos hallituksen jäsen on menettänyt kelpoisuutensa hallituksen jäseneksi vähintään vuodeksi, valitsijatahon on erotettava hänet ja valittava uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos valitsijataho ei päätä erottamisesta ja uuden jäsenen valitsemisesta kahden kuukauden kuluessa saatuaan tiedon hallituksen jäsenen kelpoisuuden menetyksestä, jäljellä olevan hallituksen on erotettava kelpoisuutensa menettänyt hallituksen jäsen. Jäljellä oleva hallitus voi täydentää itse itseään jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

8 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen jäsenille voidaan suorittaa palkkiota enintään Jyväskylän kaupungin palkkiosäännön perusteiden mukaisesti.

Hallituksen sihteerinä toimii säätiön toimitusjohtaja tai hallituksen valitsema henkilö.

9 § Hallituksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei laista tai näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos valittavana on yksi henkilö, vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, suoritetaan vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

10 § Hallituksen valitsema toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti toimitusjohtajan yleistoimivallan perusteella. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävän hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä säätiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta säätiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää siellä puhevaltaa, jollei hallitus päätä toisin.

Toimitusjohtajalla on oikeus erota tehtävästään. Eroaminen tulee voimaan aikaisintaan, kun siitä on ilmoitettu hallitukselle. Hallitus voi erottaa toimitusjohtajan tehtävästään.

11 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä lisäksi kaksi yhdessä ne, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

12 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava kirjanpitolain sekä säätiölain 5 luvun säännösten mukaisesti.

Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tulee olla valmiina huhtikuun viimeiseen päivään mennessä, jolloin tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat viimeistään on esitettävä tilintarkastajalle, joiden on annettava kirjallinen tarkistuskertomuksensa toukokuun 15 päivään mennessä.

Säätiön tulee kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.Säätiön on tarvittaessa annettava Patentti- ja rekisterihallitukselle toiminnastaan muitakin valvontaa varten tarvittavia selvityksiä.

13 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus.

Säätiön sulautumisesta tai purkamisesta päätetään säätiölain 11 ja 12 lukujen säännösten mukaisesti.

Mikäli säätiö purkautuu tai lakkautetaan, sille kertyneet varat on osoitettava säätiön tarkoitusta vastaavaan yleishyödylliseen käyttöön.

14 § Siirtymäsäännökset

Hallitukseen kuuluu 31.12.2020 asti yhdeksän hallituksen jäsentä.

Aikaisempina vuosina valitut hallituksen jäsenet jatkavat oman toimikautensa loppuun asti. Jos heidän tehtävä tulee avoimeksi kesken toimikauden, hallitus täydentää itse itseään jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Vuonna 2021 alkavalle kaksivuotiselle toimikaudelle Jyväskylän kaupunki nimeää yhden (1) jäsenen, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (1) yhden jäsenen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta yhden (1) jäsenen, AsuVa yhden (1) jäsenen ja säätiön hallitus voi valita yhden (1) jäsenen. Aikaisemmin valitut neljä (4) jäsentä jatkavat toimikautensa loppuun 31.12.2021 asti.

Vuonna 2022 alkavalle kaksivuotiselle toimikaudelle Jyväskylän kaupunki nimeää yhden (1) jäsenen, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (1) yhden jäsenen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta yhden (1) jäsenen, AsuVa yhden (1) jäsenen ja säätiön hallitus voi valita yhden (1) jäsenen.