KESKI-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ SR:N SÄÄNNÖT1 § Säätiön nimi on Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr ja kotipaikka Jyväs-kylän kaupunki. Säätiön toissijaisena tunnuksena on Koas ja säätiön englan-ninkielinen nimi on Central Finland Student Housing Foundation.

2 § Säätiön tarkoituksena on Keski-Suomen alueella toimivien oppilaitosten opis-kelijoiden asuntotarpeen tyydyttäminen rakennuttamalla tai hankkimalla vuok-ra-asuntoja tarpeellisine lisätiloineen sekä ylläpitämällä ja vuokraamalla niitä.

Tämän lisäksi säätiö voi huolehtia jo opintonsa päättäneiden nuorten vuokra-asunnoista sekä harjoittaa ja tukea myös muuta nuorison asuntotilannetta helpottavaa sekä kansainvälistä opiskelija-, tutkija- ja nuorisovaihtoa edistä-vää asuntotuotantoa ja osallistua asumisoikeusasuntojen tuottamiseen.

Säätiö voi myös tukea ja suorituttaa tarkoituksiaan palvelevaa tutkimustyötä.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi 2 §:n 1 momentissa määrättyjen opiskelijoiden ja 2 §:n 2 momentissa määrättyjen henkilöiden asuntotilanteen helpottamiseksi

- varata maa-alueita ja edistää näiden kaavoitusta asuntotuotantoon
- tuottaa rakennuttajapalveluita ja harjoittaa kiinteistökehitystoimintaa
- rakennuttaa ja rakentaa asuntoja ja huoneistoja sekä asumisessa ja asunto-rakentamisessa tarvittavia muita tiloja ja alueita
- hankkia, omistaa, hallita, vuokrata ja luovuttaa kiinteistöjä, kiinteistö-osuuksia, määräaloja, rakennuksia, asuntoja, huoneistoja ja tiloja sekä asuin- ja liikehuoneistojen sekä muiden asumisessa tarvittavien tilojen hal-lintaa oikeuttavia osakkeita
- ylläpitää omistuksessaan tai hallinnassaan olevia asuntoja, huoneistoja, kiinteistöjä ja rakennuksia sekä niiden osia niissä olevine asuin-, liike-, hal-linto- ja yhteiskäyttöön tarkoitettuine tiloineen sekä harjoittaa kiinteistön-huolto- ja isännöintitoimintaa
- huolehtia asumispalveluiden järjestämisestä
- tukea taloudellisesti ja suorittaa tarkoitustaan palvelevaa tutkimustyötä
- toteuttaa tarkoitustaan myös muilla laillisilla toteuttamistavoilla.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan välittömästi omassa toiminnassaan taikka omistamiensa yhtiöiden kautta.

Säätiö voi käyttää omistuksessaan tai hallinnassaan olevia tiloja muuhunkin majoitus- ja siihen liittyvään palvelutoimintaan siinä laajuudessa kuin tiloja ei tarvita niiden varsinaisessa tarkoituksessa, kuten loma-aikoina hotellitoimin-taan ja muulloinkin asukkaita palvelevaan toimintaan. Säätiö voi rakennuttaa asuntojen yhteyteen myös liikehuoneistoja ja vuokrata niitä.

Toiminnan rahoittamiseksi säätiö voi harjoittaa kiinteistökehitystoimintaa, ra-kennuttamis- ja rakentamistoimintaa, vuokraustoimintaa, isännöinti- ja kiin-teistöhuoltotoimintaa sekä rakentamiseen ja asumiseen liittyvää konsultointi- ja palvelutoimintaa.

4 § Säätiön omaisuuden muodostavat säätiön perustajien 18. elokuuta 1975 alle-kirjoittamalla säädekirjalla luovuttama viidenkymmenentuhannen (50 000) markan peruspääoma ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan samassa yh-teydessä luovuttama kiinteistö sekä säätiön myöhemmin saama kiinteä ja ir-tain omaisuus ynnä niiden tuotto.

5 § Säätiö pyrkii sosiaalisiin tavoitteisiinsa pitämällä opiskelijoilta perittävät vuok-rat ja muut maksut niin alhaisina kuin sen asuntojen ja kiinteistöjen asianmu-kainen hoito ja säätiön hallinnasta koituvat muut menot huomioon ottaen on mahdollista.

6 § Säätiön hallintoeliminä ovat valtuuskunta ja hallitus.

Säätiön asuntokohteilla voi olla asukastoimikunta ja asukastoimikunnilla voi ol-la yhteistyövaltuuskunta (myöhemmin) AsuVa. Hallitus hyväksyy näiden ohje-säännöt.

7 § Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään 25 ja enintään 35 jäsentä.

Valtuuskuntaan valitsee Jyväskylän kaupunginhallitus kahdeksan jäsentä ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskun-nan edustajisto kahdeksan jäsentä ja kahdeksan henkilökohtaista varajäsentä, Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajisto viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä ja Jyväskylän ammattiopiston opiskelijayh-distys JAMO ry:n hallitus kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä sekä kukin valtuuskunnan nimeämä muu Keski-Suomessa toimivan oppilaitok-sen kaikkia opiskelijoita edustava opiskelijayhteisö yhden jäsenen ja tälle hen-kilökohtaisen varajäsenen. AsuVa valitsee valtuuskuntaan yhteensä kaksi jä-sentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä.

Ellei joku edellä mainittu yhteisö kehotuksen saatuaan siinä mainittavassa koh-tuullisessa määräajassa valitse jäsentä, valtuuskunta valitkoon puuttuvan jäse-nen.

Valtuuskunta voi hallituksen esityksestä jäsentensä enimmäismäärän rajoissa kutsua jäsenikseen myös muiden, säätiön tarkoitusperiä lähellä olevien yhtei-söjen tai viranomaisten nimeämiä sekä asukashallinnon edustajia, ei kuiten-kaan enempää kuin viisi.

Valtuuskunnan varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet vali-taan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnan jäsenistä on puolet vuosit-tain erovuorossa. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen. Valtuuskunnan jäsenten toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta.

Jos jäsen eroaa, kuolee tai menettää kelpoisuuden kesken toimikauden, valit-see hänet valinnut laitos tai yhteisö hänen tilalleen uuden jäsenen kulumassa olevan toimikauden loppuun.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuuskunta kutsuu itselleen sihteerin.

8 § Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolmasosa muista jäsenistä on paikalla.

9 § Valtuuskunnan varsinaiset kokoukset ovat maalis-toukokuussa pidettävä ke-vätkokous ja loka-joulukuussa pidettävä syyskokous.

Valtuuskunta voi tarpeen vaatiessa pitää myös ylimääräisiä kokouksia. Ylimää-räinen kokous on pidettävä, milloin säätiön hallitus tai vähintään 1/3 valtuus-kunnan jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta pyytää. Pyynnössä on mai-nittava se tai ne asiat, mitä varten kokous halutaan kutsuttavaksi koolle.

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä kullekin valtuuskunnan jäse-nelle kirjallisesti tai sähköpostilla viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

10 § Valtuuskunnan kevätkokouksessa on:

1. valittava valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodeksi ker-rallaan,
2. merkittävä hallituksen toimintakertomus tiedoksi,
3. merkittävä tilinpäätös tiedoksi,
4. käsiteltävä hallituksen vastaukset valtuuskunnassa tehtyihin aloitteisiin.

Valtuuskunnan syyskokouksessa on:

1. merkittävä seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma tiedoksi,
2. merkittävä seuraavan kalenterivuoden talousarvio tiedoksi,
3. valittava 11 § edellyttämällä tavalla hallituksen jäsenet sekä jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi sekä
4. valittava tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö.

Valtuuskunnan kokous käsittelee muutkin kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään. Asia, jonka vähintään kolme valtuuskunnan jäsentä on viimeistään kaksi viikkoa ennen ko-kouspäivää kirjallisesti ilmoittanut puheenjohtajalle käsiteltäväksi, on merkit-tävä kokouskutsuun.

11 § Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoi-tuksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varain-hoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Valtuuskunta valitsee hallituksen jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuorovuosin on neljä tai viisi jäsentä erovuorossa. Jollei valtuuskunta ole valinnut hallituksen jäseniä seuraavalle toimikaudelle ennen toimikauden alka-mista, hallitus täydentää itse itseään.

Hallituksen jäsenten valinnassa tulee huomioida asukkaiden edustus siten kuin siitä on lainsäädännössä säädetty. Vähintään kahden jäsenen tulee olla Asu-Van esittämiä asukasedustajia. Hallituksen jäseniä valittaessa pyritään huoleh-timaan siitä, että hallituksessa on edustettuna kumpikin sukupuoli.

Valtuuskunta valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kalen-terivuodeksi kerrallaan. Jollei valtuuskunta ole valinnut hallituksen puheenjoh-tajaa ja varapuheenjohtajaa seuraavalle kalenterivuodelle ennen toimikauden alkamista, hallitus valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavaksi kalenterivuodeksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa kalenterivuoden alusta.

Jos hallituksen jäsenen tehtävä tulee avoimeksi kesken toimikauden, valtuus-kunta täydentää hallitusta jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos hallituk-sen jäsen on menettänyt kelpoisuutensa hallituksen jäseneksi vähintään vuo-deksi, valtuuskunnan on erotettava hänet. Jos valtuuskunta ei viipymättä pää-tä erottamisesta, hallituksen on erotettava kelpoisuutensa menettänyt halli-tuksen jäsen.

12 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vä-hintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen jäsenille voidaan suorittaa palkkiota enintään Jyväskylän kaupun-gin palkkiosäännön perusteiden mukaisesti.

Hallituksen sihteerinä toimii säätiön toimitusjohtaja tai hallituksen valitsema henkilö.

13 § Valtuuskunnan ja hallituksen kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei laista tai näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Henkilövaali toimitetaan erimielisyyden sattuessa enemmistövaalina, mikäli täytettäviä paikkoja on yksi sekä suhteellisena vaalina, mikäli täytettäviä paik-koja on kaksi tai useampia. Enemmistövaalissa on ehdokkaan saatava enem-mistö annetuista äänistä tullakseen valituksi. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, suoritetaan vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

14 § Säätiöllä on toimitusjohtaja. Hallituksen valitsema toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallin-toa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti toimitusjohtajan yleistoimivallan perusteella. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpi-to on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitus-johtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävän hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä säätiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen val-tuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta säätiön toi-minnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen ja valtuuskunnan kokouksis-sa ja käyttää siellä puhevaltaa, jollei hallitus tai valtuuskunta päätä toisin.

Toimitusjohtajalla on oikeus erota tehtävästään. Eroaminen tulee voimaan ai-kaisintaan, kun siitä on ilmoitettu hallitukselle. Hallitus voi erottaa toimitus-johtajan tehtävästään.

15 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpi-kin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä sekä lisäksi kaksi yhdessä ne, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

16 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadit-tava kirjanpitolain sekä säätiölain 5 luvun säännösten mukaisesti.

Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tulee olla valmiina huhtikuun viimeiseen päivään mennessä, jolloin tilit ja muut tarpeelli-set asiakirjat viimeistään on esitettävä tilintarkastajalle, joiden on annettava kirjallinen tarkistuskertomuksensa toukokuun 15 päivään mennessä.

Säätiön tulee kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskel-masta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastus-kertomuksista. Säätiön on tarvittaessa annettava Patentti- ja rekisterihallituk-selle toiminnastaan muitakin valvontaa varten tarvittavia selvityksiä.

17 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus. Hallituksen on pyydettävä valtuuskunnalta sääntöjen muuttamisesta lausunto.

Säätiön sulautumisesta tai purkamisesta päätetään säätiölain 11 ja 12 lukujen säännösten mukaisesti.

Mikäli säätiö purkautuu tai lakkautetaan, sille kertyneet varat on osoitettava säätiön tarkoitusta vastaavaan käyttöön.

 Bonsky