Kameravalvontarekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr (y-tunnus: 0174752-8)
Kauppakatu 11 A
40100 Jyväskylä
Puh. 029 180 4444

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Satu Varstala
Kauppakatu 11 A
40100 Jyväskylä
Puh. 029 180 4444
satu.varstala(at)koas.fi

3. Rekisterin nimi

Kameravalvontarekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjän omistamilla kiinteistöillä tapahtuneiden rikosten ja il-kivallan sekä muiden väärinkäytösten selvittäminen ja ennaltaehkäi-seminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Videokuvaa kohteissa liikkuneista henkilöistä, ajoneuvoista jne.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Videokamerat

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta KOAS:n ulkopuolelle.

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekiste-riin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoita-valle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastus-pyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi paikka ja mahdollisim-man tarkka aika, jolloin kuvaaminen olisi tapahtunut. Pyynnön esittä-jän tulee liittää tarkastusoikeuspyyntöön oma valokuvansa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lu-kuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka ovat allekirjoittaneet sa-lassapitosopimuksen, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekiste-rinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

 Bonsky