Selaa 360-asteen kuvia kohteesta alta. Liikuttaaksesi kuvaa, vedä sitä hiirellä. Floorplan-pohjakuvan kautta pääset näppärästi klikkaamaan eri tilojen kuviin.

Koko Vuokra Huoneistotyyppi Huonekokoonpano
26 422 - 451 €/kk Yksiö 201,301,401,501,601,701,801,901 1H+KT
26.5 430 - 460 €/kk Yksiö 202,302,402,502,602,702,802,902 1H+KT
22.5 372 - 394 €/kk Yksiö 203,303,403,503,603,703,803 1H+KT
27.5 446 - 493 €/kk Yksiö 204,304,404,504,604,704,804 1H+KT
27.5 446 - 477 €/kk Yksiö 205,305,405,505,605,705,805,903 1H+KT
27.5 446 - 477 €/kk Yksiö 206,306,406,506,606,706,806,904 1H+KT
27.5 446 - 473 €/kk Yksiö 207,307,407,507,607,707,807 1H+KT
27 436 - 464 €/kk Yksiö 208,308,408,508,608,708,808 1H+KT
23 381 - 403 €/kk Yksiö 209,309,409,509,609,709,809 1H+KT
34 507 - 538 €/kk Perheasunto 210,310,401,510,610,710,810 2H+KT
43.5 621 - 658 €/kk Perheasunto 211,311,411,511,611,711,811 2H+KT
26.5 430 - 451 €/kk Yksiö 212,312,412,512,612,712 1H+KT
27.5 446 - 468 €/kk Yksiö 213,313,413,513,613,713 1H+KT
27.5 446 - 468 €/kk Yksiö 214,314,414,514,614,714 1H+KT
27.5 446 - 468 €/kk Yksiö 215,315,415,515,615,715 1H+KT